×

Subscribe to our Newsletter

Subscribe to our newsletter and discover the best offers and news, subscribe today and you will receive a voucher code, which could be used in your next purchase.

×
 
<

Conditions of Use & Privacy


 

Sklep internetowy działający pod adresem misslemonade.pl jest własnością firmy Financial Adviser Karol Samsel , z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej 139T/10 wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez PM stołecznego Warszawa, pod numerem 502834, posiadającą numer NIP 745-178-16-87, REGON 142233932, zwaną dalej „Sprzedawcą”.

Rachunek bankowy: Alior Bank 49 24900005 0000 4600 6325 7415

Dane korespondencyjne: Misslemonade.pl ul. Nowoursynowska 139T/10 , 02-776 Warszawa

Dane kontaktowe: Telefon 663 132 014, e-mail: info@misslemonade.pl

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Misslemonade.pl pod adresem internetowym www.misslemonade.pl, zwanego dalej „Sklepem”, oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży z nabywcami za pośrednictwem Sklepu.

Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz klientem Sklepu, zwanym dalej „Nabywcą”.

1. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest: 
  a) wypełnienie formularza zamówienia – dla Nabywców nie korzystających z usługi konta w Sklepie, bądź
  b) złożenie zamówienia po zarejestrowaniu się do usługi konta Sklepu
 2. Nabywcą produktów dostępnych w Sklepie może być tylko osoba pełnoletnia, będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego (dalej „Nabywca”).
 3. Sprzedawca realizuje zamówienia tylko na terenie Polski. W indywidualnych przypadkach, po uprzedniej akceptacji Sklepu możliwa jest wysyłka towaru do krajów Unii Europejskiej, wyłącznie poprzez firmę kurierską.
 4. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowanych w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach w rozumieniu i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.
 

2. Oferta Sklepu

 1. Prezentowane produkty i informacje o nich mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich. Ceny zawierają podatek VAT, nie zawierają jednak danych dotyczących kosztów wysyłki, które zostaną skalkulowane i podane do wiadomości Nabywcy przez finalnym zatwierdzeniem zamówienia. Cena prezentowana przy danym produkcie jest wiążąca dla Nabywcy w momencie złożenia przez niego zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów podanych w ofercie, co nie może negatywnie wpływać na dokonane zamówienia.
 4. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji.
 5. Ilość towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności zamówień potwierdzonych przez Sklep, aż do wyczerpania zapasów.
 6. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, objęte rękojmią na wady ukryte i gwarancją (w przypadku produktów objętych gwarancją producenta).
 

 3. Realizacja zamówienia

 1. Przed finalnym złożeniem zamówienia Nabywca będzie mógł zapoznać się z informacją dotyczącą składanego zamówienia, która obejmować będzie m.in. dokładne wyliczenie zamawianych produktów, ich cenę jednostkową oraz łączną, wartość ewentualnych upustów oraz dokładne koszty dostawy.
 2. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wygeneruje informację o szczegółach zamówienia, która zostanie przesłana na adres mailowy Nabywcy podany w formularzu zamówienia lub przypisany do usługi konta w Sklepie.
 3. Czas realizacji zamówienia to czas potrzebny do przygotowania zamówienia do wysyłki. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wyniósł on maksymalnie:
  a) 48 h od momentu złożenia zamówienia w przypadku przesyłek za pobraniem; albo 
  b) 48 h od momentu wpłynięcia należności za dane zamówienie na konto rachunku bankowego Sprzedawcy.
 4. W przypadku towarów, które w opisie posiadają informację o terminie sprowadzenia towaru od importera bądź z hurtowni, przykład informacji: "Dostępność: 3-5 dni", bądź "Dostępność: 48h" (h, oznacza ilość godzin.) -  czas realizacji zamówienia wydłuża się o najdłuższy czas podany w opisie zamówionych produktów. Do wszystkich pozostałych towarów, które nie mają żadnej z powyższych informacji zastosowanie ma czas realizacji z pkt. 3.3.
 5. Zamówienia dokonane w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy są realizowane w przeciągu 48 h licząc od pierwszego dnia roboczego, jednak z pominięciem kolejnych dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. W przypadku kiedy zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego produktu w magazynie Sprzedawcy lub wyczerpania asortymentu (u importera/hurtowni), Nabywca zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.
 7. Zamówienie jest uznawane za ważne i wiążące tylko, jeżeli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Nabywcę i wysłany do Sklepu przy wykorzystaniu systemu rejestracji i mechanizmów zawartych na stronach Sklepu, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 8. Korekty do zamówienia Nabywca może wprowadzić wyłącznie przed jego zatwierdzeniem do realizacji przez Sprzedawcę. Nabywca musi złożyć korektę zamówienia drogą mailową, a do swej ważności korekta taka musi zostać potwierdzona telefonicznie lub mailowo przez Sprzedawcę.
 9. Zamówienie wysłane przez Sprzedawcę nie może być anulowane z zastrzeżeniem wypadków opisanych w niniejszym Regulaminie.
 10. W indywidualnych przypadkach, zaakceptowanych przez Sprzedawcę można także anulować zamówienie opłacone lecz jeszcze niewysłane przez Sprzedawcę.
 11. Po wysłaniu zamówienia do Nabywcy, Sklep wygeneruje e-mailową i SMS-ową (w miarę możliwości) informację o wysyłce towaru.
 

4. Koszt i sposób dostawy

 1. Dostawa zamówienia odbywa się za pomocą:
  - Kuriera DPD
 2. Koszt przesyłki ponosi Nabywca, który jest informowany o całkowitym koszcie dostawy przed finalnym zatwierdzeniem danego zamówienia. Informacje o zamówieniu oraz koszcie dostawy zamówienia zostaną również wysłane do Nabywcy drogą e-mailową, po złożeniu zamówienia na adres podany w formularzu zamówienia lub przypisany do usługi konta w Sklepie.
 3. Nabywca w miarę możliwości powinien sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Nabywca w miarę możliwości powinien zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić protokół reklamacyjny oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.
 4. Koszt odesłania do Sklepu przesyłki reklamowanej, wymienianej lub zwracanej pokrywa Nabywca, jednak w przypadku zasadnej reklamacji, wymiany wadliwego lub zwrotu wadliwego towaru, Sprzedawca zwraca poniesione przez Nabywcę koszty przesyłki, po uzgodnieniu z nim szczegółów takiego zwrotu. W pozostałych przypadkach (tj. gdy reklamacja, wymiana lub, zwrot wadliwego towaru będą niezasadne) Sprzedawca nie zwraca kosztów przesyłki.
 5. Koszt dostawy zagranicznej jest ustalany indywidualnie, wg taryfikatora firmy kurierskiej. Sprzedawca nie realizuje przesyłek zagranicznych za pobraniem.
 

5. Sposoby płatności

 1. Nabywca może dokonać płatności w następujący sposób:
  - Przelewem na konto bankowe: Alior Bank 49 24900005 0000 4600 6325 7415, tytuł przelewu musi zawierać numer zamówienia.
  - Poprzez bezpieczny system PayU S.A oraz PayPal
  - Za pobraniem tylko w przypadku przesyłki kurierskiej
 2. Po otrzymaniu zapłaty Sklep potwierdza e-mailowo i SMS-owo (w miarę możliwości) przyjęcie zamówienia do realizacji. W przypadku braku wpłaty należności na konto Sprzedawcy w przeciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia wysłania Nabywcy wiadomości podsumowującej zamówienie, o której mowa w pkt 3.2 powyżej, zamówienie będzie uznawane za niezłożone.
 3. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość negocjacji terminu płatności, jednak do swej ważności prośba skierowana przez Nabywcę musi zostać zaakceptowana przez Sprzedawcę.
 

6. Odstąpienie od umowy

 1. Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy kupna sprzedaży, a tym samym zwrotu zakupionego towaru w terminie 15 dni od daty otrzymania przesyłki z zamówieniem, bez podania przyczyny. Odstąpienie jest możliwe tylko w przypadku gdy produkt nie jest zniszczony lub uszkodzony z powodów leżących po stronie Nabywcy
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Nabywca powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę drogą e-mailową na adres: info@misslemonade.pl lub listownie wg danych zawartych w pkt. 6.5. poniżej, ze wskazaniem którego zamówienia lub których towarów odstąpienie dotyczy. Do zachowania tego terminu wskazanego w pkt 6.1. wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Nabywca powinien odesłać towar należycie zapakowany (tj. zabezpieczony przed uszkodzeniami), w miarę możliwości wraz z wszystkimi metkami w terminie 14 dni od dokonania odstąpienia w sposób wskazany w pkt 6.1 i 6.2.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć odstąpienie od umowy w przeciągu 2 dni roboczych od dnia dostarczenia do Sklepu zwracanego towaru pod warunkiem spełnienia warunków o których mowa w ust. 6.1 – 6.3. powyżej. Jeśli wszystkie warunki towaru których mowa w zdaniu poprzednim zostaną spełnione, zwrot pieniędzy nastąpi na wskazane przez Nabywcę konto bankowe.
 5. Z zastrzeżeniem pkt. 6.2. odstąpienie od umowy oraz zwrotu zakupionego towaru należy wysłać na adres: Misslemonade.pl, ul. Nowoursynowska 139T/10, 02-776 Warszawa z dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”.
 6. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 7. Odstąpienie o którym mowa w pkt. 6.1. nie ma zastosowania w przypadkach: 
  a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Nabywcy, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 6.1., 
  b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, 
  d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, 
  e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, 
  f) dostarczania prasy, 
 

7. Reklamacje

 1. Produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Większość towarów objęta jest gwarancją ustalaną przez producenta, podstawą której jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).
 2. Nabywcy służy prawo do reklamacji zakupionego w Sklepie towaru w wyniku niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem, opóźnień w dostawie z winy Sklepu oraz innych przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, rozdarcia) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i konserwacji.
 4. Nabywca powinien odesłać reklamowany towar w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu oraz z dowodem zakupu (paragon/faktura) oświadczeniem dotyczącym reklamacji/wymiany, tak aby możliwe było zidentyfikowanie roszczeń Nabywcy. Koszt dostawy ponosi Nabywca, jednak w przypadku uznania reklamacji Koszty dostawy zostają zwrócone na warunkach opisanych w pkt. 4.4. Naprawiony lub wymieniony na nowy towar jest dostarczany do Nabywcy na koszt Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Reklamacje jak również towar podlegający reklamacji należy wysłać na adres: Misslemonade.pl, ul. Nowoursynowska 139T/10, 02-77 Warszawa z dopiskiem „REKLAMACJA”.
 7. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 

 8. Wymiana

 1. Nabywcy przysługuje prawo wymiany zakupionego towaru w terminie 15 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania wyraźnej przyczyny wymiany. Jest to możliwe tylko w przypadku, jeżeli produkt nie jest zniszczony lub w żaden sposób użytkowany. O zamiarze wymiany towaru należy poinformować Sprzedawcę drogą e-mailową lub telefonicznie. Przekroczenie terminu będzie podstawą do nieuwzględnienia wymiany.
 2. Wymieniany towar należy przesłać w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi metkami, wraz z dowodem zakupu (paragon/faktura VAT) i wypełnionym formularzem reklamacja/wymiana.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania wymienionego towaru w przeciągu 4 dni roboczych.
 4. Koszt związany z wysyłką wymienianego i wymienionego na nowy towaru ponosi Nabywca.
 5. Sprzedawca nie przyjmuje wysyłek za pobraniem.
 6. Towar podlegający wymianie należy wysłać na adres: Misslemonade.pl, ul. Nowoursynowska 139T/10, 02-776 Warszawa z dopiskiem „WYMIANA TOWARU”.

9. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych (Financial Adviser Karol Samsel) w celu założenia konta Nabywcy i realizacji zamówień  w ramach serwisu internetowego Misslemonade.pl  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Nabywcy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Dane osobowe Nabywców dokonujących płatności za pośrednictwem PayU za nabywane towary/produkty/usługi przekazywane są spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratorowi danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. 
 

10. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie, o ile zmiany takie będą zasadne ze względu na np. ważny interes Sprzedawcy lub Nabywców, przy czym zmiany te nie mogą pogarszać sytuacji (praw) Nabywców. Zmiany Regulaminu w odniesieniu do Nabywców korzystających z usługi konta w Sklepie obowiązują od momentu zaakceptowania przez nich tak zmienionego Regulamin. Sprzedawca zastrzega, że w odniesieniu do Nabywców korzystających z usługi konta w Sklepie, pewne funkcje Sklepu lub nawet możliwość dokonywania zakupów w Sklepie mogą być ograniczone lub nawet niemożliwe do momentu akceptacji zmienionego Regulaminu, co jednak nie stosuje się do już zamówionych towarów.
 2. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla niego wiążące w chwili złożenia przez niego zamówienia w Sklepie lub odpowiednio zaakceptowania Regulaminu (w przypadku Nabywców korzystających z usługi konta).
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.
 4. Dane właściciela sklepu: Financial Adviser Karol Samsel
  ul. Nowoursynowska 139T/10 02-776 Warszawa
  NIP 745-178-16-87, REGON 142233932
  e-mail: info@misslemonade.pl
  kontakt: Telefon +48 663 132 014
 5. Dane korespondencyjne sklepu: Misslemonade.pl
  ul. Nowoursynowska 139T/10 02-776 Warszawa
  e-mail: info@misslemonade.pl
  kontakt biuro: Telefon +48 663 132 014
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 15.08.2013 roku.
 
 

Ochrona danych osobowych

Kupujący w sklepie Misslemonade.pl zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu Misslemonade.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane bez zgody Klienta innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Nabywca ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych sklepu.

Transakcje wykonywane przy użyciu kart kredytowych są autoryzowane przy współpracy z serwisami PAYPAL ora PayU - transmisja jest szyfrowana. 

Przechowywanie danych

Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, która przechowywana jest na serwerze tego serwisu w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa. 

Cookies / Ciasteczka

Używamy plików cookies do analizowania statystyki ruchu użytkowników. Możemy też je umieścić w celu monitorowania przepływu internautów między sklepem Missleonade.pl, a współpracującymi z nami serwisami. Wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce obsługi cookies nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z tego portalu.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z ochroną prywatności prosimy o przesyłanie pytań oraz sugestii. 

 

Accept

Miss Lemonade uses cookies to store information about visitors preferences, to record user-specific information on which pages the site visitor accesses or visits, and to personalize or customize our web page content based upon visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser.